شروع کسب و کار، فروش و بقا – سیستم سازی شخصی

جایی که مدیر صد در صد درگیر است.

افزایش فروش و سود، تفکر مدیر سیستم ساز

جایی که با استخدام افزایش درآمد حاصل می‌شود، ولی کارها به مدیر وابسته است.

نظم و پایداری، سیستم سازی حرفه ای

جایی که مدیر از فرآیندهای سازمان خارج می‌شود

توسعه جهشی، پس از سیستم سازی

جایی که مدیر به یک رهبر تبدیل می‌شود

سیستم سازی مسیر سفر مشتری و سیستم فروش

رابطه قیف بازاریابی، مخزن محتوا و مسیر سفر مشتری، حل مسئله با تفکر سیستمی

فهرست