نام و نام خانوادگی*
سه اقدام مهم برای رسیدن به رویایتان چیست؟
گام 1
گام 2
گام 3
فکر میکنید برای رسیدن به خواسته هایتان چه مهارتی را باید به خودتان اضافه کنید؟
چه چيزي بايد بدانيد بزرگترين سوال در ذهن شما چيست؟
سه نقطه قوت و ضعف خود را بنویسید
نقاط قوت
نقاط ضعف