سرفصل های همایش سیستم سازی

 
1.دغدغه های شما و راهکارهای آن
2.روش پیش بینی آینده کسب وکار شما
3.حل مساله با روش حمله به لشگر موش ها
4.نقطه شروع سیستم سازی
5.نمودار بی نظیر رشد کسب وکار شما
6.ابزارهای سیستم سازی
7.مسیر سفر مشتری
8.سیستم فروش
9.اشتباهات مهلک مدیران در سیستم سازی
10.راز تبدیل شدن به یک مدیر فوق العاده و یک رهبر الهام بخش