فرم نهایی دوره سیستم سازی

نام و نام خانوادگی*
سه نقطه قوت و ضعف خود را بنویسید
نقاط قوت
نقاط ضعف