برای دریافت چک لیست ابتدا فرم زیر را پر کنید

 

کامل ترین چک لیست سیستم سازی با ۶۰ آیتم کاربردی به عنوان یک ابزار اساسی برای بهبود فرآیندها و ساختار کسب و کار مطرح می‌شود. این چک لیست شامل مواردی مانند تعریف و اهداف سیستم سازی، تجزیه و تحلیل فرآیندها، ارزیابی منابع و نیازمندی‌ها، تعیین و اولویت‌بندی تغییرات، پیگیری و ارزیابی پیشرفت است.